Gourmande

Stock épuisé

Tomate, poivron, oignon, poulet, chorizo, olives, mozza